Категория: Европейска комисия Тагове:

Европейска стратегия за полагането на грижи

София, 7 септември 2022 г.

Европейската комисия представя Европейската стратегия за полагане на грижи, за да се осигурят качествени, финансово приемливи и достъпни услуги за полагане на грижи в целия Европейски съюз и да се подобри положението както на получателите на грижи, така и на хората, които се грижат за тях, професионално или неформално. Стратегията се съпътства от две препоръки към държавите членки относно преразглеждането на целите от Барселона относно образованието и грижите в ранна детска възраст и относно достъпа до висококачествени дългосрочни грижи на достъпни цени.

Комисията предлага държавите членки да преразгледат целите от 2002 г., наричани още „целите от Барселона“, относно образованието и грижите в ранна детска възраст, за да се засили участието на жените на пазара на труда. Комисията предлага да се определят нови цели,така че до 2030 г.:

  • най-малко 50 % от децата на възраст под 3 години да бъдат включени в образование и грижи в ранна детска възраст;
  • най-малко 96 % от децата на възраст между 3 години и началната възраст за задължително начално образование да бъдат включени в системата на образованието и грижите в ранна детска възраст, както вече беше договорено в рамката на европейското пространство за образование.

Комисията препоръчва също така, наред с другото, държавите членки:

  • да гарантират, че услугите за полагане на грижи за деца са финансово приемливи, достъпни и с високо качество, като са налични както в градските, така и в селските или в необлагодетелстваните райони;
  • да въведат законно право на образование и грижи в ранна детска възраст, в идеалния случай без разлика между края на платения отпуск по семейни причини и законното право; да въведат целенасочени мерки за осигуряване и увеличаване на участието в образованието и грижите на деца в неравностойно положение, с увреждания или със специални потребности, за да се премахне разликата с останалите деца;
  • да разгледат броя на часовете, които децата прекарват в детски заведения („времева интензивност“), и да гарантират, че грижите за деца са на разположение за период, който позволява на родителите да се ангажират с платена работа по смислен начин; и
  • да насърчават равното споделяне на грижите за децата между родителите чрез борба със стереотипите, свързани с пола, и подкрепа за схеми за работно време, съобразени с нуждите на семейството.                  

Подробности ще откриете в съобщението тук.