Категория: Европейска комисия Тагове:

ЕК предлага нови правила за признаването на произхода между държавите членки

София, 7 декември 2022 г.

Европейската комисия предлага нови правила за признаването на произхода между държавите членки

Европейската комисия прие предложение за регламент, чиято цел е да се хармонизират на равнището на ЕС правилата на международното частно право, свързани с произхода. Предложението е съсредоточено върху висшите интереси и правата на детето. С него ще се осигури правна яснота за всички видове семейства, които се намират в трансгранична ситуация в рамките на ЕС, било защото се преместват от една държава членка в друга с цел пътуване или пребиваване, или защото имат членове на семейството или имущество в друга държава членка. Един от ключовите аспекти на предложението е, че произходът, установен в една държава — членка на ЕС, следва да бъде признат във всички останали държави членки, без да се налага специална процедура.

С днешното предложение на децата, намиращи се в трансгранична ситуация, се дава възможност да се възползват от правата, произтичащи от произхода съгласно националното право, по въпроси като наследяване, издръжка, попечителство или правото на родителите да действат като законни представители на детето (по въпроси, свързани с образованието или здравето).

Комисията прие днес и две предложения за укрепване на органите по въпросите на равенството, по-специално тяхната независимост, ресурси и правомощия, така че те да могат да се борят по-ефективно с дискриминацията в Европа. Органите по въпросите на равенството са от съществено значение за подпомагане на жертвите на дискриминация и за гарантиране, че законодателството на ЕС в областта на недискриминацията се прилага на място. С новото законодателство ще се гарантира, че органите по въпросите на равенството могат да разгърнат пълния си потенциал. С него ще се осигури по-добра защита за жертвите на дискриминация и ще се допринесе за предотвратяването на дискриминацията.

Повече информация за предложенията ще намерите в документите тук и тук.