ЕК прие годишния доклад за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост

София, 19 септември 2023 г.

ЕК прие годишния доклад за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост

Европейската комисия прие втория годишен доклад за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) — инструмента за реформи и инвестиции на стойност 800 милиарда евро, който е в основата на NextGenerationEU. Това е вторият от поредицата годишни доклади на ЕК, които ще обхващат изпълнението на МВУ през целия му жизнен цикъл, както се изисква от Регламента за МВУ.

Докладът показва напредъка, постигнат с помощта на МВУ за повишаване на икономическата и социалната устойчивост на държавите членки и за постигане на резултати по плана REPowerEU.

Към днешна дата Комисията е получила 34 искания за плащане от 21 държави членки и е изплатила 153.4 милиарда евроза изпълнението на договорените инвестиции и реформи. Съветът вече прие четири преразгледани плана, включително главите за REPowerEU, аоще 17 преработени плана са в процес на изготвяне на оценки от страна на Комисията.

В доклада се посочват множество примери за това как финансирането по линия на МВУ е спомогнало за осъществяването на преобразуващи реформи и инвестиции. Постигнат е значителен напредък в изпълнението на всичките шест стълба на политиката на МВУ. По този начин МВУ е двигател на положителна промяна в области като климатичния и цифровия преход, социалните действия, здравеопазването и социално-икономическата и институционалната устойчивост. Например благодарение на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ)на държавите членки са спестени 22 милиона мегаватчаса (MWh) енергия.

ЕК е публикувала шест насоки и разяснения в подкрепа на националните органи за справяне с потенциалните промени на ключовите етапи и цели. Комисията съхранява богата информация на уебсайта на МВУ, включително ПВУ на отделните страни. Днес ЕК публикува актуализирани страници по държави, за да отрази по-пълно ролята на МВУ за изпълнението на плана REPowerEU, както и промените в отделните ПВУ.

От държавите членки е изискано да публикуват информация за 100-те крайни получатели, получаващи най-голям размер на финансиране по линия на МВУ. Данните са консолидирани в пакета от показатели за възстановяване и устойчивост — онлайн портал, който проследява напредъка в изпълнението на МВУ като цяло и на всеки национален план за възстановяване и устойчивост. За допълнителна видимост и прозрачност тази година Комисията стартира онлайн интерактивна карта на подкрепяните от МВУ проекти във всяка държава членка.

През 2023 г. ЕК допълнително укрепи контрола върху използването на средствата по МВУ. Досега Комисията е извършила 14 основани на риска последващи одита на ключовите етапи и целите, за да се гарантира, че информацията относно изпълнението е вярна. Комисията също така извърши 27 одита на националните системи за контрол и ще извърши одит на всички държави членки поне веднъж до края на годината.

Повече информация ще намерите в съобщението за медиите.