ЕК определи действия за по-добри условия на стажовете и за преодоляване на недостига на работна ръка

София, 20 март 2024 г.

ЕК определи действия за по-добри условия на стажовете и за преодоляване на недостига на работна ръка

Европейската комисия предложи да се подобрят условията на труд за стажантите, включително заплащането, приобщаващият характер и качеството на стажовете в ЕС. Тази инициатива включва:

·       Предложение за директива относно подобряването и прилагането на условията на труд за стажантите и борбата с прикриването под формата на стажове на реални трудови правоотношения; и

·       Предложение за преразглеждане на Препоръката на Съвета от 2014 г. относно рамка за качество на стажовете с цел решаване на въпроси, свързани с качеството и приобщаването, като справедливото заплащане и достъпа до социална закрила.

Според наличните данни, през 2019 г. в ЕС има около 3,1 милиона стажанти. Приблизително половината от всички стажанти (1,6 милиона) са били записани в платени стажове.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и тематичния документ „Въпроси и отговори“.

Същевременно Комисията представи План за действие за справяне с недостига на работна ръка и умения. Предлага се съвместна работа с държавите членки и социалните партньори за справяне с тези проблеми през следващите месеци и години. Планът за действие е част от стратегията за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и повишаване на икономическата и социалната устойчивост.

В плана се определят действия в пет области, които да бъдат осъществени на европейско и национално ниво, както и от социалните партньори:

1.   Подкрепа за активизирането на по-слабо представените лица на пазара на труда;

2.   Предоставяне на подкрепа за развитието на умения, обучението и образованието;

3.   Подобряване на условията на труд в определени сектори;

4.   Подобряване на справедливата мобилност в рамките на ЕС за работници и учащи; и

5.   Привличане на таланти от държави извън ЕС. 

Планът за действие е ключов резултат от Европейската година на уменията и се основава на мерките за финансиране, които вече са въведени на равнище ЕС като Пакта за умения – пактът досега е осигурил обучение на 3,5 милиона работници.

За още подробности, вижте съобщението за медиите и тематичния информационен документ.