ЕК прие препоръки за по-добра защита на децата от насилие

София, 24 април 2024 г.

ЕК прие препоръки за по-добра защита на децата от насилие

Европейската комисия прие Препоръка за разработване и укрепване на интегрирани системи за закрила на детето във висшия интерес на детето като ангажимент в Стратегията на ЕС за правата на детето. Препоръката ще подпомогне държавите членки в укрепването на техните системи за закрила на детето. Органите на всички равнища на управление и гражданското общество трябва да работят заедно, за да защитават децата от всички форми на насилие по последователен и систематичен начин.

В ЕС живеят 80 милиона деца. Насилието срещу деца продължава да бъде значително предизвикателство както в ЕС, така и извън него. Между 13% и 29% от 15-годишните ученици съобщават, че често са обект на тормоз. 13,7% от възрастните жени съобщават, че са преживели сексуално насилие в детска възраст, като този дял може дори да е по-висок. Действията и бездействието на правителствата оказват по-голямо въздействие върху децата, отколкото върху всяка друга група в обществото.

Приетите препоръки включват:

·       Поставяне на децата в центъра на интегрираните системи за закрила;

·       Подкрепа за държавите членки при адаптирането на техните системи за защита на децата от всички форми на насилие чрез европейско законодателство, политики и финансиране;

·       Държавите членки се приканват да изготвят национални планове за прекратяване на насилието срещу деца, ефективно прилагане на европейското и национално законодателство и създаване на координационни структури;

·       Подобряване на координацията и сътрудничеството между компетентните органи чрез обучение на специалисти, като се започне на местно равнище

·       Координирани действия за подкрепа в случаи на насилие срещу деца — от превенция и ранно идентифициране до докладване;

·       Подобряване на цифровата грамотност на децата с цел тяхната безопасност онлайн и офлайн;

·       Противодействие на (кибер) тормоза чрез насърчаване на държавите членки да разработят национални стратегии за психичното здраве;

·       По-добро използване на съществуващите инструменти на ЕС за укрепване на системите за закрила на детето.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите.