Поредица от семинари на тема „Миграция на птиците и възобновяеми енергийни източници“

На 13 и 15 март 2023 в град Добрич се проведоха 2 семинара на тема „Миграция на птиците и възобновяеми енергийни източници“. Семинарите бяха организирани от Европа Директно Добрич в партньорство с Младежки Център Добрич. Лектор бе Михаил Илиев – орнитолог към Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Младежкия център в Добрич.

Целта беше младите хора да се запознаят с проблемите за опазване на биологичното разнообразие на местни, защитени и застрашени видове, да се повиши осведомеността по въпросите на опазването на биологичното разнообразие и да се запознаят с различните видове възобновяеми енергийни източници.

Младите хора трябва познават в детайли проблемите в опазването на околната среда, за да имат по-отговорно отношение в бъдеще, каза лекторът Михаил Илиев. Акцент в първата част на семинарите бе миграцията на птиците, като орнитологът обясни защо и кога мигрират птиците в България, както и къде прекарват студените месеци. Бяха обсъдени видовете възобновяеми енергийни източници, включително и производството на енергия от вятъра и как те влияят на птиците и тяхната миграция. Децата трябва да знаят, че енергията, добивана от ВЕИ, е бъдещето, но това не трябва да е за сметка на биоразнообразието в района.

На двата семинара участваха ученици от СУ „Петко Р. Славейков“ и Гимназията по ветеринарна медицина в гр. Добрич.

Децата трябва да знаят, че енергията, добивана от ВЕИ, е бъдещето, но това не трябва да е за сметка на биоразнообразието в района, обобщи Михаил Илиев.

Вече две години Европа Директно – Добрич работи съвместно с Младежкия център по теми, свързани с младото поколение, каза татяна Гичева – ръководител на Европа Директно – Добрич. Изборът на тема на семинара не е случаен, тъй това е един от приоритетите в Плана за възстановяване и развитие и на Натура 2000, а разпространяването и популяризирането на европейските политики е част от дейността ни, добави тя.