Европейска година на уменията – Представяне на платформа MOWEUP

От 9 май, Деня на Европа, започна Европейската година на уменията. Инициативата ще даде нов тласък на ученето през целия живот, подкрепяйки иновациите и конкурентоспособността като двигател на екологичния и цифровия преход.

Заложените цели са:

Насърчаване на по-големи, по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията;

Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, включително чрез сътрудничество със социалните партньори и предприятията;

Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване. Тясно сътрудничество между социалните партньори, работодателите и заинтересованите страни с цел запълване на дефицитите на пазара на труда чрез преквалификация, нови квалификация и надграждане на уменията;

Привличане на умения и таланти от трети държави, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилност и улесняване на признаването на квалификациите.

Във връзка с Европейската година на уменията Ви предоставяме информация за проект  “MOWEUP”, чиято цел е да подобри мобилността на работещи и безработни чрез създадената уеб-базирана платформа на румънски и български език като инструмент за самооценка на знания, умения, възможности и информационен източник за трудово законодателство, кариерни възможности и работните места в трансграничния регион Румъния – България като предпоставка за мобилност и заетост.

Ако не си сигурен какво искаш да работиш, ако търсиш работа и по-добра реализация, ако искаш да подобриш своите професионални умения и знания или ако искаш оцениш личните си качества, интереси и умения посети платформата https://moweup.eu, за научиш повече.

Регистрирайте се безплатно, за да имате достъп до разделите:

– Светът на кариерните възможности

– Светът на уменията и подобряване на обучението

– Инструменти за самооценка

– Видео материали за кариерно развитие

– Видео-съвети за работа и заетост

– Библиотека