Инструментариум и методика по гражданско образование

ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА УЧИТЕЛЯ ПО „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Гражданското образование представлява съвместно търсене и решаване на проблеми, диалог и партньорство с останалите участници, област, където едновременно не само се добиват знания, но и се осмисля околният свят, изграждат се нагласи за ефективен обществен живот.

Гражданското образование е област, където цел е изграждането на активна гражданска и морална позиция и на ясно изразена ценностна система.

Гражданското образование е и комплексна област, пресечна точка на най-различни науки и сфери, изискваща познаване на протичащите социални процеси и постоянно увеличаване на знанията в областта на политика, социални развития, икономика, психология.

СВАЛИ ТУК


МЕТОДИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Акценти в изданието са активни методи за преподаване на Гражданско образование и знания за ЕС за тяхното приложение в класната и извънкласна работа, както и електронни платформи и източници за информация.

СВАЛИ ТУК