Ролята на изкуствения интелект за повишаване конкурентоспособността на фирмите и справяне с предизвикателствата на пазара на труда бе проведен в център Европа Директно Добрич

На 25.06.2024 Европа Директно Добрич проведе уебинар на тема „Ролята на изкуствения интелект за повишаване конкурентоспособността на фирмите и справяне с предизвикателствата на пазара на труда“. Лектор бе инж. Лъчезар Росенов – Председател на ТПП Добрич, който от години се занимава с обучения и внедряване на иновации свързани с дигитализация.

Г-н Росенов сподели,  че изкуственият интелект е клон на компютърните науки, целящ създаването на системи, способни да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект. Технологиите на ИИ могат да се разделят на тесен ИИ, който е предназначен за специфични задачи, и общ ИИ, който има по-широки способности и може да изпълнява всяка интелектуална задача, изпълнявана от човек.

Бе застъпена връзката между автоматизацията, роботизацията и изкуственият интелект (ИИ), които играят ключова роля в съвременната икономика, като значително подобряват ефективността и производителността на фирмите. ИИ включва системи за разпознаване на изображения и реч, вземане на решения и превод на друг език.

Интересна за аудиторията бе информацията, че ИИ може значително да подобри управленските процеси, като предоставя анализи въз основа на данни, прогнозира тенденции и оптимизира вземането на решения. Например, ИИ може да анализира пазарните тенденции и поведението на клиентите, за да помогне на мениджърите да разработят по-ефективни стратегии. Той може също така да оптимизира операциите във веригата на доставки, като прогнозира търсенето и подобрява управлението на инвентара.

Бяха презентирани начините за използване на ИИ във фирмите от различните индустрии с цел да подобрят своите операции. Например, в сектора на търговията на дребно, ИИ се използва за персонализиран маркетинг, управление на инвентара и обслужване на клиенти. В производството, ИИ помага при предсказуема поддръжка, контрол на качеството и оптимизация на производството. Финансовите институции използват ИИ за откриване на измами, управление на рисковете и автоматизиране на обслужването на клиенти.

Г-н Росенов обърна внимание кои са стъпките на процеса на внедряване на изкуствения интелект, а именно дефиниране на целите и задачите, събиране на данни, избор на технология, подготвяне на данни, проектиране и обучаване на модела, внедряване на модела, оценяване на ефективността, прецизиране и оптимизация, мониторинг и поддръжка, обучение и разпространение.

Бе дадена информация за източниците на приложения на изкуствения интелект, които включват софтуерни платформи, специализирани в обработка на големи данни, машинно обучение и анализ на данни. Сред популярните платформи са Google AI, IBM Watson, Microsoft Azure AI и Amazon Web Services (AWS).

ИИ води до значителни промени на пазара на труда, включително автоматизация на работни места и необходимостта от нови умения. Това изисква адаптация на работната сила чрез обучение и преквалификация, както и създаване на нови работни места в ИИ сектора. Застъпени бяха правните и етичните проблеми, като например защитата на лични данни, предотвратяване на дискриминацията и гарантиране на прозрачност и отговорност при използването на ИИ.

Накратко бяха презентирани първите стъпки при внедряване на изкуствения интелект – идентифициране на потенциалните области за приложение на ИИ; оценка на готовността на организацията за внедряване на ИИ; създаване на план за обучение на служителите.

Уебинарът завърши с представяне на възможностите за финансиране в сферата на изкуствения интелект, които са под формата на проекти в сферата на ИИ, включително европейски фондове, правителствени грантове и частни инвестиции.

В събитието се включиха 36 участника, 31 онлайн и 5 в залата на ТПП Добрич.