Info&Factsheets

За болестите няма граници

Ако внасяте месо или млечни продукти от територии извън ЕС*, съществува риск да внесете болести по животните. Ако не декларирате такива продукти, може да Ви бъде наложена глоба или срещу Вас да започне наказателно преследване.
Тези продукти ще бъдат конфискувани и унищожени при пристигането.


Европа започва тук! Знак за европейско наследство.

Знакът за европейско наследство обединява обекти на наследството, които имат символична европейска стойност и значителна роля в историята и културата на Европа и/или изграждането на Европейския съюз. Тези обекти предоставят възможности на посетителите да станат съпричастни на богатото културно наследство на Европа, както и да разширят своите познания за европейската история и Европейския съюз. Стартирал през 2006 г., като съвместна инициатива на националните правителства, днес Знакът за европейско наследство е европейско действие, осъществявано на европейско равнище. Обектите на Знака за европейско наследство са грижливо подбрани на национално и европейско равнище заради символичната им стойност и дейностите, които предлагат за повишаване на осведомеността за тяхната значителна роля в историята и културата на Европа и/или изграждането на Европейския съюз.


Horizon Europe – Стратегическият план за 2021—2024 г.

С програмата „Хоризонт Европа“ се търси повишаване на благоденствието и просперитета на нашите общества. За да бъдат постигнати, заложените в нея амбициозните цели трябва да бъдат превърнати в конкретни действия. В стратегическия план се определят направленията за първите четири години от изпълнението на програмата и се очертава приносът на различните ѝ части. С плана се установява стратегически дневен ред за научни изследвания и иновации, което представлява важна стъпка към работните програми.


Бъдещето е в твоите ръце Конференция за бъдещето на Европа : как да организирате прояви?

Конференцията е демократична изява на местно равнище, която дава приоритет на идеите и инициативите на европейските граждани. Хора от целия ЕС имат възможност да се включат в дискусиите относно нашето общо бъдеще по теми, които са важни за тях. Те могат да направят това, като участват в прояви или организират свои собствени прояви под егидата на конференцията. Това е възможно чрез многоезичната цифрова платформа (https://futureu.europa.eu), достъпна на 24 езика.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11