Info&Factsheets

ЕС накратко

Тази поредица кратки издания предоставя ясна и достъпна информация за дейността на ЕС в различните области на политиката, неговата роля и резултатите от тази дейност.


Икономика, финанси и еврото

Икономическият и паричен съюз и еврото осигуряват общите основи за по-голяма стабилност, растеж и просперитет в цяла Европа.

СВАЛИ ТУК


Бюджет

Бюджетът на ЕС помага за постигането на резултати във важни сфери от живота на европейците. Чрез обединяването на средства на равнище ЕС държавите членки могат да постигнат повече, отколкото ако действат сами.

СВАЛИ ТУК


Миграция и убежище

Общата политика на ЕС в областта на миграцията и убежището помага на Европа да се справи по ефективен начин с предизвикателствата, свързани с миграцията.

СВАЛИ ТУК


Заетост и социални въпроси

ЕС допринася за създаването на повече и по-добри работни места в цяла Европа и има за цел да осигури достойни социални стандарти за всички свои граждани, включително посредством Европейския социален фонд на стойност 86,4 милиарда евро. Отговорността за политиките по заетостта и социалните въпроси се поделя между ЕС и неговите държави членки. Европейската комисия превърна работните места, растежа и инвестициите в свой водещ приоритет, който се подкрепя от Плана за инвестиции за Европа.

СВАЛИ ТУК


Разширяване на ЕС

Перспективата за членство е мощен стимул за извършването на демократични и икономически реформи в държавите, които желаят да се присъединят към ЕС.

СВАЛИ ТУК


Енергетика

Политиките на ЕС в областта на енергетиката са насочени към осигуряването на постоянни и конкурентни доставки на енергия на достъпна цена и същевременно към изпълнението на целите на Съюза в областта на климата.

СВАЛИ ТУК


Външна политика и политика на сигурност

Външната политика и политиката на сигурност на ЕС дават възможност на Съюза да говори и да действа като едно цяло по световни проблеми, като по този начин позволява на държавите членки да посрещнат предизвикателства, с които не могат да се справят сами, и осигурява сигурност и просперитет на гражданите на ЕС.

СВАЛИ ТУК


Данъчно облагане

Въпреки че националните правителства отговарят за определянето на данъчните ставки и събирането на данъците, ЕС гарантира, че гражданите или фирмите от друга държава членка не са подложени на дискриминация и че данъците не възпрепятстват единния пазар на ЕС.

СВАЛИ ТУК


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11