Info&Factsheets


Информационен бюлетин “Отговорът на ЕС на войната в Украйна”В броя ще прочетете за:

ХРОНОЛОГИЯ — ОТГОВОР НА ЕС НА РУСКАТА ИНВАЗИЯ В УКРАЙНА

ОТГОВОР НА ЕС НА РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РУСКОТО НАШЕСТВИЕ В УКРАЙНА ВЪРХУ ПАЗАРИТЕ: РЕАКЦИЯТА НА ЕС

СОЛИДАРНОСТ НА ЕС С УКРАЙНА

ИНФОГРАФИКИ ПО ТЕМАТА

Свалете бюлетина от ТУК


Практическо ръководство за #EU фондове и програми 2021-2027, изготвено от Фондация “Европейски институт” и Ева Майдел

В ръководството ще намерите информация за

Ефикасност на европейските фондове

Структура на Ръководството

Многогодишни финансови рамки

NextGeneratonEU

Видове управление на финансиране

Видове финансиране

Безвъзмездни средства (грантове)

Награди

Обществени поръчки

Доверителни фондове

Финансови инструменти

Субсидии

Принципи на прозрачност и равно третиране

Основни принципи при безвъзмездните средства

Единен пазар, иновации и дигитализация

Изследвания и иновации

Хоризонт Европа

Програма за изследване и обучение на Евратом

Международен термоядрен експериментален реактор (TER)

Европейски стратегически инвестиции

nvestEU

Механизъм за свързване на Европа

Цифрова Европа

Единен пазар

Програма „Единен пазар“

Програма на ЕС за борба с измамите

Програма „Фискалис“ (Сътрудничество в областта на данъчното облагане)

Програма „Митници“ (Сътрудничество в областта на митниците)

Космическо пространство

Космическа програма на ЕС

Сближаване и ценности

Регионално развитие и сближаване

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Кохезионен фонд

Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU)

Подкрепа за общността на кипърските турци

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Инструмент за техническа подкрепа

Защита на еврото срещу фалшифициране

Механизъм за гражданска защита на Съюза и rescEU

ЕС в подкрепа на здравето (EUHealth)

Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

Европейски социален фонд+

Еразъм+

Правосъдие

Граждани, равенство, права и ценности

Междусекторно направление на „Творческа Европа“

Природни ресурси и околна среда

Селско стопанство и морска политика

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА

Околна среда и действия в областта на климата

Програма за околната среда и действия по климата (LFE)

Фонд за справедлив преход

Миграция и управление на границите

Миграция

Убежище, миграция и интеграция

Управление на границите

Фонд за интегрирано управление на границите

Инструмент за управление на границите и визите (ИУГВ)

Инструмент за оборудване за митнически контрол (ИОМК)

Сигурност и отбрана

Сигурност

Фонд „Вътрешна сигурност“

Програми за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и ядрена безопасност

Отбрана

Европейски фонд за отбрана

Съседни държави и светът

Външна дейност

Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и

международно сътрудничество – Глобална Европа

Хуманитарна помощ

Обща външна политика и политика на сигурност

Програма „Отвъдморски страни и територии“

Предприсъединителна помощ

Инструмент за предприсъединителна помощ


Насоки за учителите ипреподавателите за справяне сдезинформацията и насърчаванена цифровата грамотност чрезобразование и обучение

Насоките са разработени от Европейската комисия с помощта на Експертната група за борба с дезинформацията и насърчаване нацифровата грамотност чрез образование и обучение под ръководството на консултанти, свързани с ECORYS.


Екомаркировката на ЕС за козметични продукти

Екомаркировката на ЕС е официалната екомаркировка на Европейския съюз за отлични екологични показатели. Екомаркировката на ЕС се присъжда на продукти, които са проектирани по устойчив начин, насърчават иновациите и допринасят за целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и за чиста и кръгова икономика с амбиция за нулево замърсяване за нетоксична околна среда. Потребителите все повече търсят здравословни и устойчиви козметични алтернативи. Чрез екомаркировката на ЕС промишлеността може да предложи истински и надеждни екологични алтернативи на конвенционалните козметични продукти и така да даде възможност на потребителите да правят информиран избор и да играят активна роля в екологичния преход. Критериите за екомаркировката на ЕС имат за цел да намалят въздействието на козметичните продукти върху въздуха, водата, почвата и биологичното разнообразие и да допринасят за чиста и кръгова икономика и за нетоксична околна среда.


Събиране на дължими парични суми в друга държава от ЕС

Може ли европейската процедура за искове с малък материален интерес да помогне на предприятието ми? Имате да вземате парични суми от клиент/клиентка или доставчик от друга държава от ЕС? Подаването на иск зад граница може да представлява проблем. Вие не искате в края на едно продължително съдебно дело в чужда държава да останете без средства. Но съществува рентабилен начин за възстановяване на дължимите ви парични средства: Европейската процедура за искове с малък материален интерес. Не е нужно да имате адвокат — можете да получите помощ за формулярите и процедурата е сравнително бърза. Не позволявайте на страха от загуба на парични средства да ви спре да осъществявате стопанска дейност зад граница.


План на Европейския съюз за правата на децата

Тази подходяща за деца версия на стратегията на ЕС за правата на децата (плана) е изготвена заедно с деца. Центърът за права на децата в Кралския университет в Белфаст, Северна Ирландия, събра две групи деца и младежи от две училища в Дъблин, Ирландия. Те работиха заедно, за да решат как основните послания на „плана“ да бъдат обяснени на децата в тази брошура. Оригиналната версия на „плана“ е изготвена на английски език. Национална мрежа за децата (член на Eurochild) помогна на деца да утвърдят „плана“, като прегледат превода на български език и се погрижат той също да е подходящ за деца.


Законът за данните – Пътят към цифровото десетилетие

Законът за данните ще предостави повече данни за ползване. Той ще въведе правила за това кой може да използва и да има достъп до данните, и за какви цели, във всички икономически сектори в ЕС.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11