Info&Factsheets

Мобилността по линия на “Еразъм +”

Мобилността по линия на “Еразъм +” има положително въздействие върху образователното, социалното, личностното и професионалното развитие, тъй като подобрява знанията, уменията и нагласите, подобрява пригодността за заетост, спомага за изграждането на доверие и независимост, стимулира любопитството и иновациите, насърчава разбирането на другите хора и изгражда чувство за европейска принадлежност.


В подкрепа на екологичния преход

Цифровите технологии са от решаващо значение за да постигне ЕС неутралност по отношение на климата до 2050 г. — целта, залегнала в Европейския зелен пакт.


Цифровизация на промишлеността в ЕС

Цифровизацията е свързана с подобряване на ефективността на предприятията в области като производителност на труда, управленски практики, иновации, растеж и по-високоплатени работни места. Ето защо за много предприятия в ЕС извършването на преход към цифровизация е изключително важно за запазването на тяхната конкурентоспособност.


Коронавирус

Портал на ЕС за оперативна съвместимост за приложения за проследяване и предупреждаване


Конференцията за бъдещето на Европа

Европейските граждански панели са основна характеристика на Конференцията за бъдещето на Европа — безпрецедентно упражнение по съвещателна демокрация в Европейския съюз.


Европейско авторско право в крак с цифровата ера

Създаване на цифров единен пазар и премахване на пречките за отключване на интернет възможностите


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11