Info&Factsheets

Какво е климатична неутралност?

Казано с прости думи, климатично неутрален (често пъти също се казва и „неутрален по отношение на парниковите газове“) означава, в атмосферата да не се изхвърлят вредни за климата емисии или последните да бъдат балансирани с помощта на съответните мерки.


Неутрални по отношение на климата

Мисия „Неутрални по отношение на климата и интелигентни градове“. 100 неутрални по отношение на климата града до 2030 г. — от и за гражданите


Осъществяване на Европейския зелен пакт

ЕС ще намали своите нетни емисии на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г., както е договорено в европейския законодателен акт за климата. На 14 юли 2021 г. Комисията представи предложения за постигането на тези цели и за превръщането на Европейския зелен пакт в реалност.


Устойчива мобилност

На транспорта се пада една четвърт от емисиите на парникови газове на Съюза и този дял продължава да нараства. Зеленият пакт се стреми към намаляване на тези емисии с 90 % до 2050 г.


Премахване на замърсяването

За да бъдат защитени гражданите и екосистемите на Европа, Комисията ще приеме план за действие за нулеви емисии с цел предотвратяване на замърсяването на въздуха, водата и почвата.


Инвестиране в неутрална по отношение на климата и кръгова икономика

За да може до 2050 г. Европа да стане първия неутрален по отношение на климата континент, ще са необходими значителни инвестиции както от публичния, така и от частния сектор. Публичното финансиране трябва да зададе посоката, а частният сектор — да осигури мащабите.


„Хоризонт Европа“ — най-амбициозната програма за научни изследвания и иновации – Бюджет

Амбициозен бюджет за намиране на решения за основните предизвикателства, пред които сме изправени

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11