Info&Factsheets

Устойчива промишленост – Европейски зелен пакт

Постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната среда изисква нова промишлена политика, основана на кръговата икономика.


Рамковата програма на ES за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.)

Европейската научноизследователска общност, научноизследователските организации и нашите граждани могат да разчитат на „Хоризонт Европа“ като една от най-големите програми за научни изследвания и иновации в света. Тя е нашият основен инструмент за укрепване на научната и технологичната ни база, за разработване на решения за по-здравословен живот, за стимулиране на цифровата трансформация, борба с изменението на климата и за нашата колективна устойчивост.“


3 милиарда дървета до 2030 г

В съответствие с Европейския зелен пакт в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. се поема ангажимент до 2030 г. в ЕС да се засадят най-малко 3 милиарда допълнителни дървета. Стратегията на ЕС за горите съдържа пътна карта, в която се уточнява как Комисията ще съдейства за изпълнението на този ангажимент.


Водеща роля в чистата промишлена революция

Европейският зелен пакт ще превърне ЕС в справедлива, процъфтяваща и климатично неутрална икономика. Определянето на ясни цели за 2030 г. и периода след това дава сигурност на промишлеността и инвеститорите и помага на енергоемките отрасли да разработят новаторски неутрални по отношение на климата технологии. От технологиите за възобновяема енергия, горивата и инфраструктурата до чистия транспорт, промишлените процеси и санирането, с тези предложения се създават обещаващи възможности за европейските предприятия и работници.


Европейски зелен пакт

Комисията представя Европейския зелен пакт, с който се поема ангажимент за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11