Европейски институции

Европейски надзорен орган за защита на данните – Гарантира, че институциите и органите на ЕС съблюдават правото на гражданите на личен живот, когато обработват лични данни.

Уебсайт | Linkedin | Twitter | YouTube


Европейски икономически и социален комитет – Европейският икономически и социален комитет е структура в рамките на Европейския съюз, която представлява организираното гражданско общество в Европа пред другите структури на съюза: Европейски парламент, Съвет на Европа, Европейска комисия.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Европейска служба за външна дейност – Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е дипломатическата служба на ЕС. Нейната цел е външната политика на ЕС да бъде по-последователна и по-ефективна, като по този начин се засили глобалното влияние на Европа.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейска инвестиционна банка – Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) спомага за осъществяването на целите на Европейския съюз, като осигурява дългосрочно финансиране на проекти, гаранции и консултации.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейски омбудсман – Европейският омбудсман е независима институция, която следи за спазването на законово гарантираните права и свободи на гражданите от страна на органите на Европейския съюз.

Уебсайт | Twitter | YouTube


Европейски парламент (Брюксел) – Европейският парламент е законодателният орган на ЕС. Той се избира директно от избирателите в ЕС на всеки 5 години. Последните избори се проведоха през май 2019 г.

Уебсайт | Facebook | Twitter

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори(ACER) – Агенцията помага за гладкото функциониране на единния европейски пазар за газ и електичество. Тя съдейства на националните регулаторни органи при изпълнението на техните функции на европейско равнище и координира усилията им, когато това е необходимо.

Уебсайт


Pages: 1 2 3 4 5 6