Европейски институции

Служба на Общността за сортовете растения(CPVO) – Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) насърчава иновациите при сортовете растения чрез прецизна обработка на заявленията за права върху сортове растения в ЕС на достъпни цени, като същевременно предоставя на заинтересованите лица насоки и помощ при упражняването на тези права.

Уебсайт | Facebook

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) – Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните (Chafea) е наследник на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (EAHC), създадена от Европейската комисия през 2006 г., за да управлява програмата за обществено здравеопазване, програма „Потребители“ (от 2008 г.), (от 2008 г.), инициативата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (от 2008 г.).

Уебсайт


Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура(EACEA) – Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) управлява финансирането за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

Уебсайт


Европейска агенция за безопасност и здраве при работа(EU-OSHA) – EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(EASO) – Агенцията функционира като център за експертни знания в областта на убежището. Тя допринася за развитието на общата европейска система за убежище чрез улесняване, координиране и укрепване на практическото сътрудничество между държавите членки по различни въпроси, свързани с предоставянето на убежище. Освен това агенцията помага на държавите от ЕС да изпълняват своите задължения на европейско и международно равнище за предоставяне на закрила на нуждаещите се лица.

Уебсайт | Facebook

Европейска агенция за авиационна безопасност(ЕААБ) – Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) носи отговорност за гарантирането на безопасността и опазването на околната среда в сектора на въздушния транспорт в Европа.

Уебсайт


Европейски банков орган(EBA) – Европейският банков орган (ЕБО) е независим орган на ЕС, който работи за гарантиране на ефективно и последователно равнище на пруденциално регулиране и надзор в европейския банков сектор. Общите му цели са да поддържа финансовата стабилност в ЕС и да гарантира целостта, ефикасността и нормалното функциониране на банковия сектор.

Уебсайт | Twitter | YouTube

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) – Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена през 2004 г., за да подпомага държавите — членки на ЕС, и асоциираните към Шенген държави в защитата на външните граници на пространството на ЕС за свободно движение. Тъй като е агенция на ЕС, Frontex се финансира от бюджета на ЕС, както и от вноски на асоциираните към Шенген държави.

Уебсайт | Twitter | YouTube


Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията(ECDC) – Центърът предоставя данни от наблюдения и научни съвети по отношение на 52 заразни болести и състояния, епидемии и заплахи за общественото здраве. Центърът разчита на опита и познанията на своите експерти, на общоевропейските мрежи по определени болести и на националните органи за опазване на общественото здраве.

Уебсайт | Facebook | Twitter

Европейски център за развитие на професионалното обучение(Cedefop) – Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) помага при разработването и прилагането на политиките на ЕС в областта на професионалното обучение. Той следи тенденциите на трудовия пазар и помага на Европейската комисия, страните от ЕС, организациите на работодателите и профсъюзите да съобразяват предоставяното обучение с нуждите на трудовия пазар.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Pages: 1 2 3 4 5 6