Европейски институции

Европейска агенция по химикалите (ECHA) – Европейската агенция по химикали (ECHA) работи за безопасна употреба на химичните вещества. Тя прилага революционното законодателство на ЕС в областта на химичните вещества, което е от полза за човешкото здраве, околната среда и иновациите и конкурентоспособността в Европа.

Уебсайт

Европейска агенция по отбрана (EDA) – Европейската агенция по отбрана (EDA) е създадена през 2004 г. Тя помага на 26 държави членки (всички страни от ЕС с изключение на Дания) да развиват своите военни ресурси.

Уебсайт | Twitter | YouTube


Европейска агенция за околната среда (EAОС) – Задачата на Европейската агенция за околна среда е да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда. Предоставя информация на всички, ангажирани в планирането и прилагането на европейските и национални политики по околната среда, както и на широката общественост.

Уебсайт | Facebook | YouTube

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) – Мисията на EFCA е да насърчава спазването на високи общи стандарти за контрол, проверка и надзор в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). EFCA постига това, като координира сътрудничеството между националните служби, провеждащи дейности за контрол и инспекции.

Уебсайт | Facebook | Twitter


Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ) – Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните. ЕОБХ изготвя становища относно съществуващи и зараждащи се хранителни рискове. Тези становища служат за основа на европейските закони, правила и политики и така помагат да се предпазят потребителите от рискове по хранителната верига.

Уебсайт | Twitter

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) – Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) е тристранна агенция на Европейския съюз, създадена през 1975 г. Тя трябва да предоставя знания, за да подпомага разработването на по-добри социални и трудови политики, в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/127.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейска агенция за ГНСС (GSA) – Европейската агенция управлява обществените интереси, свързани с европейските програми за глобални навигационни спътникови системи — Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS) и „Галилео“, с програмата за наблюдение на Земята „Коперник“ и програмата на Европейския съюз за правителствени сателитни комуникации (GOVSATCOM).

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) – Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA) работи за осъществяване на амбицията на Европейската комисия да се подпомогне възстановяването след COVID-19 на една Европа, която ще бъде по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства.

Уебсайт


Европейски институт за равенство на половете (EIGE) – вропейският институт за равенство между половете (EIGE) е агенция на ЕС, която се стреми да превърне в реалност равенството между половете в ЕС и извън него. EIGE работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни на различни равнища. Институтът е в постоянен диалог с Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, за да се гарантира, че неговите изследвания допринасят за политиките на ЕС. Той също си сътрудничи с държавите — членки на ЕС, и предоставя целенасочена информация, адаптирана към техните нужди.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) – Европейският институт за иновации и технологии се стреми да укрепи капацитета за иновации на страните от ЕС, да подкрепя устойчивия икономически растеж и конкурентоспособността и да работи за справяне с важни обществени предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.

Уебсайт


ЕОЗППО (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) – EIOPA е част от Европейската система за финансов надзор.  Това е независим орган, който предоставя съвети на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.  EIOPA оказва помощ за поддържането на стабилността на финансовата система, гарантира прозрачността на пазарите и финансовите продукти, подпомага защитата на притежателите на застрахователни полици, членовете на пенсионни схеми и бенефициерите.

Pages: 1 2 3 4 5 6