Европейски институции

Уебсайт | Facebook | Twitter

(ЕОТ) Европейски орган по труда – Европейският орган по труда подпомага справедливото и ефективното прилагане на правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на системите за социална сигурност и улеснява гражданите и предприятията да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Уебсайт


Агенция за опазване на морския транспорт (EMSA) – Мисията на ЕМСА е да служи на морските интереси на ЕС за безопасен, сигурен, екологичен и конкурентен морски сектор. Агенцията се е утвърдила като надежден и уважаван партньор в морския сектор в Европа и на глобално равнище. ЕМСА работи по въпроси на морската сигурност, безопасността, климата, околната среда и единния пазар на първо място като доставчик на услуги за държавите – членки и Европейската комисия, но също така и като иновативен и надежден партньор – научен център за морския отрасъл в ЕС, както и като авторитет на международно равнище.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Европейска агенция по лекарствата (EMA) – Европейската агенция по лекарствата (EMA) опазва и насърчава човешкото здраве и здравето на животните, като оценява и контролира лекарствата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Уебсайт | Twitter | YouTube


Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) – EMCDDA предоставя на ЕС и неговите страни членки фактическа, обективна, надеждна и съпоставима информация на европейско равнище за наркотиците, наркотичните зависимости и последиците от тях. Целта на центъра е да предоставя данни, за да подпомогне създаването на политики, и да ръководи инициативи за борба с наркотиците.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA) – Европейският съвет за научни изследвания (на английски: European Research Council, ERC) е публична организация, създадена от Европейската комисия през 2007 г., за финансиране на фундаментални научни изследвания, провеждани в Европейския съюз (ЕС). Състои се от независим Научен съвет и Изпълнителна Агенция (ERCEA). Научният съвет е управляващият орган на ERC, определящ стратегията и методологията за научно финансиране, съставен от 21 видни учени.

Уебсайт


Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) е независим орган на ЕС, чиято цел е подобряване на защитата на инвеститорите и насърчаване на стабилни финансови пазари с установен пазарен ред.

Уебсайт

Европейска фондация за обучение (ETF) – EFT подкрепя развитието на човешките ресурси в 29 държави партньориEN в Югоизточна Европа и Турция, Източна Европа, Южното и Източното Средиземноморие и Централна Азия. Тя помага за изготвянето, изпълнението и оценката на политики и програми за насърчаване на социалната мобилност и социалното приобщаване, за реформа на системите за образование и обучение и за по-добро съгласуване на тези системи с потребностите на пазара на труда.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) – Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) подпомага съдебното координиране и сътрудничество между националните органи в борбата с терорзма и тежката организирана престъпност, засягащи повече от една страна от ЕС.

Уебсайт

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) – ENISA — Агенция на Европейския съюз за киберсигурност — е експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа. Агенцията помага на ЕС и страните членки да бъдат по-добре подготвени за предотвратяване, откриване и реакция на проблеми в сферата на информационната сигурност.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Европейска агенция за фундаментални права (FRA) – Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя независими, основаващи се на факти препоръки на вземащите решения на европейско и национално равнище, като по този начин допринася за по-добре информирани и целенасочени дебати, политики и законодателство в областта на основните права.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи(eu-LISA) – EU-LISA, агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, започна да функционира през декември 2012 г. Тя изпълнява задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II, ВИС и Евродак. Нейната основна оперативна задача е да гарантира, че тези системи функционират без прекъсване денонощно през цялата седмица.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Eвропол) – Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) е правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза.

Уебсайт | Facebook | YouTube

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) – Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) разработва, извършва и организира обучения за служители на полицията и други правоприлагащи органи.

Уебсайт | Facebook | Twitter | YouTube


Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) – Създадена във Франция, ERA съдейства за интегрирането на Европейските железопътни системи с цел безопасни влакове, които не спират на националните граници.

Уебсайт

Европейски институт за изследване на сигурността (ЕИИС) – Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) е агенция на ЕС, която анализира въпроси в сферата на външната политика, политиката на сигурност и отбрана.

Уебсайт | Facebook | Twitter


Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) – Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) администрира правата върху търговските марки и дизайните на ЕС, приложими в целия Съюз. Тези права допълват националните права върху интелектуалната собственост (ИС) и са свързани с международни системи за ИС. 

Уебсайт | Twitter | YouTube

Сателитен център на Европейския съюз (Satcen) – Сателитният център на Европейския съюз (SatCen) подпомага вземането на решения и действията на ЕС в контекста на европейската обща външна политика и политика на сигурност. Той предоставя продукти и услуги въз основа на експлоатацията на космически активи и съпътстващите ги данни, включително сателитни и въздушни изображения и свързани с тях услуги.

Уебсайт


Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) – Тази изпълнителна агенция на Комисията управлява програми на ЕС, които помагат на малките предприятия да запазят конкурентоспособността си, както и програми в областта на научните изследвания, околната среда, енергетиката и рибарството.

Уебсайт

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) – Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) управлява инфраструктурни и научноизследователски проекти в областта на транспорта, енергетиката и далекосъобщенията.

Уебсайт


Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) – ОЕРЕС има за цел последователното прилагане на съответното европейско законодателство, за да може ЕС да разполага с функциониращ единен пазар на електронни далекосъобщителни услуги

Тя предоставя съвети на европейските институции, при поискване и по своя собствена инициатива. ОЕРЕС се състои от така наречения Съвет на регулаторите. В състава на този орган влизат ръководителите на националните регулаторни органи във всяка страна от ЕС или определени от тях високопоставени представители.

Уебсайт | Twitter | YouTube


Pages: 1 2 3 4 5 6