Европейски мрежи

Бюро “Творческа Европа” 

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2021 г. до 2027 г. програмата разполага с 2,44 милиарда евро за подкрепа на проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да: засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво;насърчи на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор;насърчи на междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Enterprise Europe Network – EEN

Целта на мрежата е да съдейства на българския бизнес и на изследователски организации за повишаване на конкурентоспособността им и за достъп до европейски и световни пазари чрез предоставяне на интегрирани услуги за бизнес коопериране и иновации.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Национални агенции Erasmus+

С цел програмата „Еразъм+“ да бъде възможно най-близо до участниците и да се гарантира нейното добро функциониране в различните държави ЕС работи съвместно с националните агенции за управление на програмата.

Седалищата на националните агенции се намират в държавите по програмата, а тяхната роля включва предоставяне на информация за програмата „Еразъм+“ и подбора на проекти, които да бъдат финансирани; мониторинг и оценка на програмата „Еразъм+“; подкрепа на кандидатите и участниците
работа с други национални агенции и ЕС; популяризиране на програмата „Еразъм+“ и споделяне на успешни примери и най-добри практики.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Платформа на ЕС за хуманно отношение към животните

В платформата участват 75 представители на заинтересовани страни, НПО, учени, държави членки, държави от ЕИП (Европейското икономическо пространство), други държави, международни организации и ЕОБХ (Европейският орган за безопасност на храните). За първи път всички ключови участници от ЕС се събират, за да обменят опит и да допринесат за подобряване на хуманното отношение към животните.

Официален Уебсайт (EN)


Платформа на ЕС относно загубите на храна и хранителните отпадъци

Платформата е създадена през 2016 г. и обединява институции на ЕС, експерти от страните от ЕС, международни организации и съответните заинтересовани страни от веригата на стойността на храните. Целта е да да се намалят наполовина хранителните отпадъци на глава от населението на ниво търговия на дребно и потребители до 2030 г. и да се намалят загубите на храна по веригите за производство и доставка на храни.

Официален Уебсайт (EN)


Национални фокусни точки на EU-OSHA

Във всяка държава членка EU-OSHA разполага с национална фокусна точка , чиито данни са достъпни за обществеността.

Определени от всяко правителство като официален представител на EU-OSHA във въпросната страна, фокусните точки обикновено са компетентните национални органи по въпросите на безопасните и здравословни условия на труд и са основно действащо лице в изпълнението на работните програми на EU-OSHA.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


EURAXESS Център за мобилност и кариерно развитие на изследователите

EURAXESS България е част от паневропейската мрежа за мобилност EURAXESS, създадена от Европейската комисия за съдействие на кариерното развитие и подпомагане мобилността и кариерното развитие местни, на гостуващи и заминаващи научни изследователи и докторанти, както и на висококвалифицирани специалисти в индустрията. EURAXESS работи в следните четири ключови направления:

Осигурява съдействие на научните изследователи при намиране на работа и подходящи за техните проекти/научни изследвания конкурси за финансиране и грантови схеми.

Предоставя услуги, които подпомагат кариерното развитие на изследователите, както и детайлна информация относно условия на труд и живот, визов режим, права на интелектуална собственост и признаване на дипломи в европейските държави, което улеснява процеса по преместването им в друга страна.

Грижи се за спазването на правата на научните изследователи и на висококвалифицираните специалисти и подпомага научните организации и университетите при подобряването на условията за кариерно развитие на изследователите.

Поддържа връзките между европейските изследователи навсякъде по света.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Eurodesk

Евродеск е европейска младежка информационна мрежа, създадена през 1990 г. като организация за подкрепа на Еразъм+. Евродеск прави информацията за учебната мобилност изчерпателна и достъпна за младите хора и тези, които работят с тях.


С мрежа от 38 центъра на Eurodesk, свързани с местни доставчици на информация в 36 европейски държави, Eurodesk повишава осведомеността относно европейските възможности и насърчава младите хора да станат активни граждани.

Официален Уебсайт (EN)


EURES

URES е европейска мрежа за сътрудничество на службите по заетостта. Тя обхваща всички държави от ЕС, а също Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Европейско бюро за координация
На равнище ЕС мрежата се координира от Европейското бюро за координация, част от Европейския орган по труда. Порталът EURES и уеб платформата EOJD се управляват от Европейското бюро за координация.

Национални бюра за координация
Всяка страна, участваща в мрежата, определя национално бюро за координация с EURES, което отговаря за координирането на националната мрежа от членове и партньори.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Euroguidance

Euroguidance е европейска мрежа състояща се от центрове в 34 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.

Euroguidance се стреми да осигурява актуална и полезна информация на:

  • младите хора – връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни;
  • кариерните консултанти – връзки към проекти, бази данни и добри практики в сферата на ориентирането през целия живот, информация за обучения в различни европейски страни, актуални публикации и наръчници по кариерно ориентиране;
  • взимащите решения – връзки към европейски и международни документи по темата кариерно ориентиране, актуални публикации по различни теми, свързани с изграждането на национална система за кариерно ориентиране.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Europass

Europass е набор от онлайн инструменти, които помагат при създаването на автобиографии, мотивационни писма и също така помагат на потребителите да намерят работа и курсове в ЕС.

Europass ви насърчава да направите следващата крачка във вашето обучение или кариера, като ви:

  • помага да обмислите настоящите си умения и опит;
  • предоставя информация за подходящи и надеждни възможности за обучение и работа в цяла Европа;
  • улеснява при съставянето на автобиографии и мотивационни писма чрез своите готови за редактиране образци;
  • предоставя точна информация за работата и ученето в Европа;
  • осигурява връзки към подходящи мрежи за подкрепа.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Европа за гражданите

Програма “Европа за гражданите” цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданско участие.

„Европа за гражданите“ е програмата на ЕС за финансиране на проекти, които имат за цел:

  • подпомагане на обществеността да разбере историята, ценностите и многообразието на ЕС;
  • насърчаване на гражданите да участват и да се ангажират пряко в демократичния процес на равнище ЕС.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Европейска мрежа за конкуренция (ECN)

Пълноправното членство на България в ЕС изисква от КЗК активно да участва в прилагането на правилата по конкуренция на Общността в сътрудничество с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на другите страни членки. Сътрудничеството се осъществява главно в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network – ECN). Мрежата играе ключова роля при разпределяне на работата между националните органи, ЕК и съдилищата и гарантира непротиворечивото прилагане на европейското право. Участието в ЕМК означава постоянен обмен на информация с другите органи, който подпомага постигането и защитата на ефективната конкуренция в рамките на ЕС.

Официален Уебсайт (EN) 


Мрежа на европейските потребителски центрове (ECC Net)

Европейски потребителски център предлага безплатна индивидуална помощ за потребители, които имат проблеми с покупки зад граница в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство. Мрежата обхваща 30 центрове във всички държави в ЕС, както и в Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Центровете предлагат безплатна и индивидуална информация, съвети и съдействие на потребители, които имат проблеми с трансгранични сделки в друга държава от мрежата.

Мрежата помага на гражданите да наложат спазването на своите потребителски права и да се възползват от предимствата на вътрешния пазар.

Европейският потребителски център се съфинансира от Европейската комисия и от българското правителство. Центърът в България е към Комисията за защита на потребителите.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET)

Европейска мрежа на рибарските райони (FARNET) е общност на хора, които осъществяват водено от общностите местно развитие (CLLD) в рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). В тази мрежа се обединяват местни инициативни рибарски групи, управляващи органи, граждани и специалисти от целия ЕС.

Официален Уебсайт (EN)


Pages: 1 2