Европейски мрежи

Европейското партньорство за иновации в селското стопанство

Европейското партньорство за иновации в селското стопанство (EIP-AGRI) работи за насърчаване на конкурентоспособно и устойчиво земеделие и горско стопанство, което „постига повече и по-добро от по-малко“. Той допринася за осигуряване на стабилно снабдяване с храни, фуражи и биоматериали, като развива работата си в хармония с основните природни ресурси, от които зависи земеделието.

Официален Уебсайт (EN)


Европейска мрежа за миграция (EMN)

Европейската мрежа за миграция е създадена на 14 май 2008 г. с решение на Съвета на Европейския съюз (2008/381/ЕО). Целта ѝ е да отговори на потребностите от информация на институциите на Съюза и на държавите членки по въпросите на миграцията и убежището, като предоставя актуална, обективна, достоверна и сравнима информация за подпомагане на разработването на политики в тези области в Европейския съюз. ЕММ служи също така за предоставяне на информация по относимите въпроси за широката общественост.

Официален Уебсайт (EN)


Европейска мрежа на публичните служби по заетостта

Европейската мрежа от публични служби по заетостта е създадена след решение – изменено през 2020 г. – от Съвета и Европейския парламент, за да се увеличи максимално ефективността на публичните служби по заетостта (PES).

Мрежата включва всички страни от ЕС, Норвегия, Исландия и Европейската комисия.

Официален Уебсайт (EN)


Европейска мрежа за развитие на селските райони (ENRD)

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) служи като център за обмен на информация за това как политиката, програмите, проектите и други инициативи за развитие на селските райони работят на практика и как могат да бъдат подобрени, за да се постигне повече.

ENRD не е членска организация. Неговата работа има за цел да ангажира и да достигне до всеки, който има интерес и ангажираност с развитието на селските райони в Европа.

Официален Уебсайт (EN)


Евридика (Eurydice)

Евридика е мрежа от 40 национални звена, базирани в 37 страни по програма Еразъм+. Задачата е да се обясни как са организирани образователните системи в Европа и как работят.

Евридика публикува описания на националните образователни системи, сравнителни доклади, посветени на конкретни теми, показатели и статистики, както и новини и статии, свързани с областта на образованието.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Мрежа за решаване на финансови спорове: FIN-NET

FIN-NET е мрежа от национални организации, които отговарят за извънсъдебното уреждане на жалби на потребители в областта на финансовите услуги.

Мрежата обхваща страните от Европейското икономическо пространство, което включва Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия. FIN-NET бе създадена от Европейската комисия през 2001 г., за да насърчава сътрудничеството между националните омбудсмани в областта на финансовите услуги; да предоставя на потребителите лесен достъп до процедури за алтернативно разрешаване на трансгранични спорове във връзка с предоставяне на финансови услуги.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Green Spider Network (GSN)

Green Spider Network (GSN) е мрежа от комуникационни и информационни служители от министерства на околната среда и национални екологични агенции в цяла Европа. Мрежата е създадена през 1995 г. от Европейската комисия. Това е форум за споделяне на информация, идеи и най-добри практики и предоставя платформа за разработване на координирани начини, по които европейските политики в областта на околната среда могат най-ефективно да бъдат съобщени на целевите групи.

Официален Уебсайт (EN)


Неформална мрежа от информационни служители на ЕСФ (INIO)

Съгласно член 117 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за установяване на общи разпоредби относно европейските структурни и инвестиционни фондове, Комисията създава мрежи на Съюза, включващи членовете, определени от държавите-членки, за да гарантира обмена на информация относно резултатите от прилагане на комуникационните стратегии, обмяна на опит в прилагането на информационните и комуникационни мерки и обмяна на добри практики. За тази цел INIO е мрежата от национални координатори за комуникация за Европейския социален фонд (ЕСФ).

Официален Уебсайт (EN)


Национални точки за контакт за Хоризонт 2020

Мрежата от национални точки за контакт (НТК) е основната структура за предоставяне на насоки, практическа информация и помощ по всички аспекти на участието в Хоризонт Европа. НТК също са установени в много страни извън ЕС и неасоциирани страни („трети страни“).

Официален Уебсайт (EN)


Комуникационна мрежа за борба с измамите на OLAF (OAFCN)

OLAF разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за Европейската комисия.

Официален Уебсайт (EN)


СОЛВИТ

СОЛВИТ е услуга, предоставяна от националната администрация във всяка страна от ЕС и в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Услугата СОЛВИТ е безплатна.

Услугата се предоставя предимно онлайн. Въпреки че има център на СОЛВИТ във всяка страна, най-добрият начин за връзка е чрез този уебсайт.

СОЛВИТ се стреми да намери решение в рамките на 10 седмици от момента, в който случаят е поет от центъра в страната, в която е възникнал проблемът.

Официален Уебсайт (EN) | Официален Уебсайт за България (БГ)


Pages: 1 2