Образователни платформи

АКТИВНИ УРОЦИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Образователният инструмент „Европа в училище – Активни уроци за Европейския съюз“ съдържа ръководство за учители и седем отделни модула. Всеки модул съдържа насоки и материали, които подпомагат преподавателите при представяне на различни теми за ЕС.

https://youth.europarl.europa.eu/bg/more-information/ambassador-school/active-lessons.html


Национална агенция ERASMUS+

„Еразъм“ е програма на Европейския съюз за студентски обмен с цел обучение и стаж в чужбина, в която през 2012 година участват 33 държави. Програма „Еразъм“ е най-добре познатата програма на Европейския съюз. „Еразъм“ е част от стратегията за борба с младежката безработица на Европейския съюз.

Център за развитие на човешките ресурси е официалната оторизирана институция от Европейската комисия и националните власти за Програма “Еразъм+”.

Официален Уебсайт


Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Център за развитие на човешките ресурси e определената пред Европейската комисия национална агенция за България, администрираща  Програма „Европейски корпус за солидарност” за периода 2018-2020.

Официален Уебсайт


Европейска онлайн платформа за училищно образованиеSchool Education Gateway Platform

Порталът School Education Gateway е онлайн платформа за учители, училищни ръководители, изследователи, обучители на учители, политици и други специалисти, които работят в областта на училищното образование, включително oбразованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) и професионалното образование и обучение (ПОО).

Официален Уебсайт


SELFIE

SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии) е безплатен инструмент, предназначен да помага на училищата да внедряват цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване. SELFIE е разработен въз основа на солидни научни данни и на рамката на Европейската комисия за насърчаване на обучението в ерата на цифровите технологии в образователните организации.

Официален Уебсайт


еTwinning

eTwinning е общност на училищата в Европа.Тя предлага платформа за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко, да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.

Официален Уебсайт


Кът за обучение на ЕС (Learning Corner)

Тук учениците в основните и средните училища ще намерят игри, състезания и книги със занимания, които ще им помогнат да научат много неща за ЕС по забавен начин, в класната стая или вкъщи. Уебсайтът предлага също информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина.

Учителите, които желаят да помогнат на учениците си да научат повече за ЕС и начина му на работа, ще намерят на този сайт учебни материали за всички възрастови групи. Освен вдъхновение за планирането на уроците, те могат да открият възможности за създаване на контакти с други училища и учители в целия ЕС.

Официален Уебсайт